ALGEMENE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

 

U heeft rechten ... maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit vrees voor proces kosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden. Uw rechten verdedigen is erg duur: advocaat, expert, deurwaarder, gerechts­kosten, enz... Dat gaat doorwegen. Voor een paar cent per dag bestaat er echter een oplossing. Een rechtsbijstandsverzekering biedt u de wapens om voor uw goed recht op te komen. ­De gespecialiseerde juristen van de rechtsbijstandsverzekering onderzoeken uw juridisch dossier en streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. ­Bij een procedure voor de rechtbank betaalt rechtsbijstandsverzekering voor u de erelonen en gerechtskosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding als u het proces verliest).

 

Zo krijgt u ondersteuning in elk rechtsgebied :  sociaal, consument, eigenaar of huurder, administratief en fiscaal recht, personen en familierecht, schenkingen, testamenten en erfenissen, voertuigen…

 

Ons kantoor heeft o.m. goede ervaringen met rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S..

 

RECHTSBIJSTAND AUTO

 

Uw rechtsbijstandsverzekering voor Uw voertuig komt niet alleen in geval van een ongeval tussen. Zij betaalt ook de advocatuurkosten in geval van gewone overtredingen zoals daar zijn : overdreven snelheid, rood licht,…en zelfs soms als U een glaasje te veel op hebt.

 

De rechtsbijstand helpt u dus in de volgende situaties:

 

  • De rechtsbijstandsverlener verdedigt u als u een verkeersongeval veroorzaakte, een verkeersovertreding hebt begaan en een boete of een straf riskeert (strafrechtelijke verdediging).
  • Bij uw verhaal. U bent zelf slachtoffer van een ongeval en u vraagt een schadevergoeding van de tegenpartij.
  • Bij contractuele geschillen. U hebt bijvoorbeeld een geschil met een garagist of de uitbater van een carwash;
  • Bij administratieve geschillen. U hebt een geschil met de overheid in verband met de inschrijving van uw auto of de keuring van uw auto, of met de belasting op de inverkeerstelling.

 

*

 

*             *

 

HEBT U EEN OVERMATIGE SCHULDENLAST ?

 

 

Gaat u gebukt onder overmatige schuldenlast?

 

Ja, indien uw schulden zich opstapelen (krediet, huur, energiefacturen, ziekenhuisrekeningen en dergelijke), en uw inkomsten niet langer volstaan om deze schulden te betalen. Er moet bijgevolg een belangrijk en blijvend onevenwicht bestaan tussen uw inkomsten en uw financiële lasten.

 

Bent u handelaar?

 

Dan is deze wetgeving niet op u van toepassing. Zij slaat enkel op de niet-handelaars, dit wil zeggen loon- en weddetrekkenden, personen zonder beroep, landbouwers en diegenen die een vrij beroep uitoefenen. Voor handelaars is er een bijzondere regeling in het raam van de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement. Maar, de wet is wél van toepassing, indien het faillissement sinds meer dan zes maanden is afgesloten.

 

Opgelet!

 

U kunt geen aanspraak maken op de toepassing van de procedure zo de rechter oordeelt dat u kennelijk uw onvermogen hebt bewerkstelligd, m.a.w., zo u op een bedrieglijke wijze uzelf moedwillig onvermogend hebt gemaakt.

 

Wat houdt deze wetgeving in?

 

Zij voorziet in een globale regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast. Het gaat om een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig leven kunt leiden. De vordering tot collectieve schuldenregeling moet worden ingeleid met een verzoekschrift dat gericht is aan de arbeidsrechter. De rechter oordeelt of uw verzoek toelaatbaar is. Zo ja, dan duidt de rechter een schuldbemiddelaar aan, die een aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Deze schuldbemiddelaar heeft ook een controletaak en volgt het uitvoeren op van alle maatregelen voorzien in de aanzuiveringsregeling. Zodra de rechter uw verzoek heeft aanvaard en u toelaat om de procedure te beginnen, zullen de uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden voor de volledige duur van de procedure. Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. Deze zal u een leefloon toekennen dat u in staat stelt om een menswaardig leven te leiden en dat steeds hoger moet zijn dan het minimum leefloon vermeerderd met de kinderbijslag.

 

De collectieve schuldenregeling

 

Een collectieve aanzuiveringsregeling van schulden beoogt de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen. Ze moet hem toelaten, in de mate van het mogelijke, zijn schulden te betalen en hem en zijn gezin toch een menswaardig leven te laten leiden. De collectieve aanzuiveringsregeling kan minnelijk of gerechtelijk gebeuren.

 

Minnelijke regeling

 

De schuldbemiddelaar onderhandelt in der minne met al uw schuldeisers over een aanzuiveringsregeling. Indien alle partijen tot een akkoord komen, wordt de regeling door de rechter bekrachtigd. De duurtijd van de minnelijke aanzuiveringsregeling mag niet langer zijn dan zeven jaar.

 

Gerechtelijke regeling

 

Wanneer geen akkoord wordt bereikt over een minnelijke aanzuiveringsregeling, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen met een maximale looptijd van vijf jaar.

 

Waaruit bestaat een aanzuiveringsregeling ?

 

Over de inhoud van een minnelijke regeling wordt vrij onderhandeld met de schuldeisers: de wet bepaalt noch de inhoud noch de looptijd van de regeling. Hij omvat elke maatregel die ertoe strekt schulden aan te zuiveren (schuldherschikking, vermindering of kwijtschelding van verwijlinteresten, enz.) en staat de schuldenaar toch toe een menswaardig bestaan te leiden.

 

 

 

Download
Meer informatie over de collectieve schuldenregeling ? Download dan deze brochure van de F.O.D. JUSTITIE :
Collectieve schuldenregeling.pdf
Adobe Acrobat document 940.2 KB

 

*

 

*             *

 

INTERESSANTE BROCHURES VAN DE F.O.D. JUSTITIE :

 

Download
BROCHURE : DE VREDERECHTER
De Vrederechter.pdf
Adobe Acrobat document 322.6 KB
Download
BROCHURE : JUSTITIE IN BELGIE
In deze brochure vindt U een overzicht van het gerechtelijk landschap :
- welke rechtbanken bestaan er en waar zijn ze bevoegd voor ;
- hoe verlopen procedures ;
- welke zijn Uw rechten als slachtoffer, dader, getuige,....
Justitie in België.pdf
Adobe Acrobat document 879.5 KB
Download
BROCHURE : DE HUURWETGEVING
Huurwetgeving.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB
Download
BROCHURE : U BENT GEDAGVAARD
U bent gedagvaard.pdf
Adobe Acrobat document 238.0 KB
Download
BROCHURE : U BENT VEROORDEELD
U bent veroordeeld.pdf
Adobe Acrobat document 235.1 KB
Download
BROCHURE : PROBATIE - STRAF MET UITSTEL (="voorwaardelijke straf")
Probatie.pdf
Adobe Acrobat document 320.7 KB
Download
BROCHURE : DE AUTONOME WERKSTRAF
De autonome werkstraf.pdf
Adobe Acrobat document 354.1 KB